Polityka prywatności

 

 

Drogi Użytkowniku,

niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których  Specjalistyczna Praktyka Lekarska ,,VOXMED’’ Karol Myszel z siedzibą w Koninie jest Administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe pozyskiwane za pomocą niniejszego Serwisu. Dla Twojej wygody w niniejszym dokumencie zawarliśmy, także informacje o wykorzystywanych w Naszym Serwisie plikach cookies, które nie pozwalają na gromadzenie Państwa danych osobowych.

Jako podmiot zajmujący się ochroną zdrowia odczuwamy szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich powierzanych nam przez Ciebie informacji. Z uwagi na treść nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Ogólne rozporządzenie) niniejszym dokumentem chcemy Cię poinformować o podstawach prawnych oraz celach przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach osób, których dane są przetwarzane. 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu, z którego  właśnie korzystasz jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska ,,VOXMED’’ Karol Myszel z siedzibą w Koninie (62-500) przy ul. Wodnej 39 lok. 42, NIP:6651077171 (dalej jako Administrator). 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych można się skontaktować pisząc na adres e-mail: voxmed@voxmed.pl

Osoby odwiedzające naszą stronę internetową lub korzystające ze świadczeń zdrowotnych świadczonych przez Administratora, zachowują kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Działając jako Administrator, ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do przepisów Ogólnego rozporządzenia, w szczególności zasad z art. 5 Ogólnego rozporządzenia oraz przepisów pozostałych aktów prawa powszechnie obowiązującego regulujących kwestie przetwarzania danych osobowych. 

W ograniczonym zakresie, za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych, możemy automatycznie pozyskiwać Twoje dane, za pomocą których nie identyfikujemy Twojej osoby. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Korzystanie z technologii cookies pozwala nam na:

– monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;

– zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

– ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszej strony WWW niezbędne do analizy korzystania z serwisu;

– kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść; 

Możesz zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez nasz Serwis zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Jednocześnie zastrzegamy, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasz Serwis mogą nie działać prawidłowo.

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z naszego Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów technicznych, a także w analizie ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Ponadto adres IP jest wykorzystywany przez nas w celach statystycznych. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji niekiedy sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczącej konkretnego adresu IP danego użytkownika na żądanie organów publicznych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mogą otrzymywać takie dane w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

Za pomocą Serwisu zbieramy dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy:

– jest to niezbędne dla dokonania rezerwacji w systemie Nakiedy.pl i tyko w takim zakresie w jakim jest to konieczne dla jej prawidłowego wykonania,

– jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (np. diagnozowanie problemów technicznych, czynności analitycznych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)

– wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.

Wypełniając formularz rezerwacyjny zostaniesz poproszony o podanie nam swoich danych kontaktowych (adres e-mail, nr telefonu). Dzięki ich przekazaniu będziemy mogli na bieżąco informować Cię o ewentualnych zmianach terminów wizyty, a także przypominać o nadchodzącej wizycie. Oczywiście, niepodanie tych danych nie będzie miało w tym wypadku żadnego wpływu na realizację rezerwacji, jednak należy pamiętać, że utracimy możliwość dotarcia do Ciebie z ważnymi informacjami.

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim zawierającej postanowienia gwarantujące mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony tych danych, ich poufności oraz bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Administrator ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzył przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza.

Przekazane przez Ciebie dane osobowe w postaci rejestrowanego adresu IP zostaną powierzone wyłącznie:

- przedsiębiorstwu KIK Studio świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingowe, wyłącznie w celu umożliwienia świadczenia tych usług.

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a ,,VOXMED’’, jako Administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie   z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z przetwarzaniem danych osobowych masz prawo:

– żądania od Administratora w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,

– do sprostowania przekazanych danych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora,

– do sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,

– do żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych ze zbiorów prowadzonych przez Administratora,

– do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Administrator niezwłocznie zrealizuje żądania, o których mowa powyżej chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie przewidują możliwości realizacji uprawnienia w odniesieniu do

 

×